Честа питања

Како да проверим да ли сам пријављен на обавезно социјално осигурање и да ли послодавац плаћа доприносе по основу обавезног социјалног осигурања?

Запослени може да провери да ли је пријављен на обавезно социјално осигурање у  Фонду пензијског и инвалидског осигурања ( Фонд ПИО) , а у вези са уплатом пореза и доприноса, по основу обавезног осигурања, запослени се писаним путем може  обратити Министарству финансија – Пореској управи, подручној јединици према седишту послодавца.

Да ли лица млађа од 18 година могу да раде и под којим условима?

Лица млађа од 18 година могу да заснују радни однос уз писмену  сагласност родитеља, усвојиоца или старатеља, ако такав рад не угрожава његово здравље , морал и образовање. Општи услов за заснивање радног односа је да лице које заснива радни однос има најмање 15 година живота и да испуњава друге услове предвиђене за рад на одређеним пословима  утврђене законом и Правилником о организацији и систематизацији послова.

Која су основна права и обавезе запосленог приликом ступања на рад?

Запослени остварује права и обавезе из радног односа, даном ступања на рад . Основна права запосленог су право на рад, право на зараду , право на обавезно социјално осигурање, право на безбедан и здрав рад.

Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, сматра се да није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога или ако се послодавац и запослени друкчије договоре. Уговором о раду се дефинишу права и обавезе запосленог као  и друга права која нису утврђена законом.

Шта урадити уколико послодавац након ступања на рад избегава закључење уговора о раду или подношење пријаве на обавезно социјално осигурање?

Уколико послодавац након ступања на рад избегава закључење уговора о раду и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање,  запослени може да се обрати инспекцији рада  према седишту послодавца.

Да ли могу да поднесем анонимну пријаву против послодавца и како то да учиним?

Уколико желите да се обратите инспекцији рада за помоћ и савет или дa поднесете пријаву, можете то да учините одласком у канцеларије одељења/одсека инспекције рада у управним окрузима или Граду Београду, путем телефона, као и путем и-мејла.

Инспекција рада стално апелује на сва лица која раде “на црно“ да се обрате инспекцији рада и да пријаве овакав начин рада, како би инспектор рада инспекцијским надзором утврдио фактички рад код послодавца и наложио му да са лицима затеченим на раду “на црно“, закључи уговор о раду на неодређено време.

Како да знам којој инспекцији рада могу да поднесем пријаву?

Пријава се може се поднети инспекцији рада према седишту послодавца, а адресе и телефони одељења и одсека инспекције рада у управним окрузима и граду Београду налазе се на званичном сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs) .

Како се мењају елементи већ закљученог уговора о раду?

Измену уговорених услова рада послодавац може понудити запосленом анексом уговора о раду, у случајевима из члана 171. Закона о раду.
Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада – анекс уговора:
1) ради премештаја на други одговарајући посао, због потреба процеса и организације рада;
2) ради премештаја у друго место рада код истог послодавца, у складу са чланом 173. овог закона;
3) ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, у складу са чланом 174. овог закона;
4) ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права из члана 155. став 1. тачка 5) овог закона;
5) ради промене елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленог који су садржани у уговору о раду у складу са чланом 33. став 1. тачка 11) овог закона;
6) у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду.
Одговарајућим послом у смислу става 1. тач. 1) и 3) овог члана сматра се посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду

Који су обавезни елементи уговора о раду?

Обавезни елементи уговора о раду одређени су чл. 33. став1, тач. 1 -13. и став 2. Закона о раду, а на права и обавезе која нису утврђена уговором примењују се одговарајуће одредбе закона и општег акта.
Уговор о раду садржи:
1) назив и седиште послодавца;
2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;
3) врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду;
4) назив и опис послова које запослени треба да обавља;
5) место рада;
6) врсту радног односа (на неодређено или одређено време);
7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време;
8) дан почетка рада;
9) радно време (пуно, непуно или скраћено);
10) новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду;
11) елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог;
12) рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право;
13) трајање дневног и недељног радног времена.
Уговор о раду не мора да садржи елементе из елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог, рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право и трајање дневног и недељног радног времена.

Шта се догађа уколико одредбе уговора о раду нису у складу са Законом о раду?

Поједине одредбе уговора о раду којима су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених законом и општим актом, сматрају се ништавим и непосредно се примењују одредбе закона.

Како се утврђује висина зараде, колика је најнижа зарада и шта учинити ако послодавац не исплаћује зараду?

Елементи за утврђивање основне зараде и новчани износ зараде се утврђује уговором о раду. Запослени има право на минималну зараду у складу са Одлуком Социјално-економског савета.

Шта представља обрачун зараде и кад је послодавац дужан да га доставља запосленом?

Обрачун зараде представља извршну исправу, па уколико послодавац запосленом не исплаћује зараду и не доставља обрачун зараде, запослени се може непосредно обратити инспекцији рада. По достављању обрачуна зараде, запослени се може обратити надлежном суду. Обрачун зараде, послодавац доставља запосленом приликом исплате зараде, као и уколико исплата није извршена.